سطح رویی در چوب ترمووود

هشت. سطح رویی مورد استفاده در چوب ترمو کدام است ؟ و چرا؟

پاسخ. براساس استاندارد انجمن ترمووود فنلاند، بخش درونی چوب بخش بیرونی شاخه ی مورد استفاده محسوب می شود. رده بندی چوب نیز فقط از یک سمت ( همان سطح رویی) از لحاظ تعداد گره و تغییر رنگ انجام می شود.

picture2

قسمت درونی چوب بخش مقاوم تر درخت است. برون چوب (بخش خارجی تنه) قسمتی است که به صورت مداوم در حال تبادل رطوبتی با محیط است و طبعا ضعیف تر است. استفاده از قسمت درونی چوب به عنوان بخش خارجی ترمووود مقاومت بیشتر چوب در برابر تغییرات را تضمین می کند.